معنی نام قلعه کُندر

معنی نام قلعه کُندر
منظور از نام دژ کُندر، سترگی (گُندگی) قلعهٔ آن است. منطقه بسیار نا امن بوده به خاطر حفظ جان و مال خود آن را سترگ و مستحکم ساخته اند:
कुण्ड n. kuNDa clump
धर adj. dhara possessing
نام ناحیهٔ آن جا، یعنی ششطراز به صورت شش دره جا به معنی محل شش دره است. بر این پایه نام کُندر به صورت کَندر به معنی محل واقع در دره است:
कन्दर m.f.n. kandara valley
نام ناحیهٔ قندوز افغانستان نیز در اساس به معنی دژ ستبر به نظر می رسد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.