نامهای بودا (منّور) و زرتوشترا (درخشان در آسمان، ستاره) مترادف می نمایند

نامهای بودا (منّور) و زرتوشترا (درخشان در آسمان، ستاره) مترادف می نمایند:
बुद्ध m. buddha enlightened
zaratu: shiny
आष्ट्र n. AshTra [in the] sky
یعنی نام زرتوشترا (زرتشت) معنی درخشنده در آسمان (ستاره) را می دهد و معنی منّور بودا (وجه شرقی سپیتاک سپیتمان، گائوماته بردیه) را هم می توان مترادف با زرتوشترا به مفهوم ستاره گرفت:
जरठ adj. jaraTha yellowish, shiny
आष्ट्र n. AshTra [in the] sky
भा f. bhA light
उद् (ud), up, out, forth, arising.
Udaya (उदय) refers to the “upward”
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.