معنی مجموعه ستارهٔ خوشهٔ پروین

معنی مجموعه ستارهٔ خوشهٔ پروین
خوشهٔ پروین به صورت اوستایی پَئیری-وین به معنی «مجموعه ستارهٔ دارای خوشه و جوانب»، به نظر می رسد.
نام دیگر خوشهٔ پروین، یعنی ثریا نیز به صورت ثاتَ ئیرویا در اوستایی به معنی خوشه نظر می آید. گفته میشود، در این خوشه با چشم غیرمسلح، شش یا هفت ستاره دیده می شود.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.