اتیمولوژی پدر و مادر و پسر و دختر

اتیمولوژی پدر و مادر و پسر و دختر
در زبانهای هندواروپایی پدر را میشود به معنی پاینده و مادر را میشود به معنی غذا دهنده، گرفت:
پات: پاییدن، اَر: برخوردار کننده
مات: ماده، غذا، اَر: برخوردار کننده
واژهٔ ماده که در قاموس قرآن نیامده است، هندواروپایی و از ریشهٔ اوستایی ما-دا (مایهٔ داده شده) به نظر می رسد.
بر این پایه نه نه هم می تواند با واژهٔ نان مرتبط باشد. چون آننای ترکی هم در سنسکریت اشاره به نان دارد:
अन्न n. anna bread corn
دختر (دوخد-اَر) به معنی دارای شیر و پسر به معنی رشد و افزایش دهنده است:
दुग्ध n. dugdha milk
ar: to have
पूषराति adj. pUSar{Ati} [pUS-ar] giving growth or increase
دوشیزه هم به معنی دارای شیردوشی است. منظور دوشیدن گاو و گوسفند خانواده نیست، منظور دارای ویژگی شیر دهی نوع خودشان است:
दोह m. doha (dosha) milking
ईश adj. iza owning
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.