اتیمولوژی دانا و نسار

اتیمولوژی دانا و نسار
دانا دارای ترکیب اوستایی دا (دانستن) و نا (فرد، کس) است.
نِسار (سمت پشتی) دارای ترکیب اوستایی نی (سمت پشت) و سار (سر) است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.