اتیمولوژی غُنچه

اتیمولوژی غُنچه
غُنچه را برخی با غُنده و گُندهٔ فارسی ربط داده اند ولی آن از نوع کْنچ (گِرد و جمع شده) در سنسکریت است. غُنده (گُنده) خود جداگانه به شکل کُنده در سنسکریت موجود است:
कुञ्चयति{कुञ्च्} verb caus. kunchayati[kunch] crimp
कुञ्चयति{कुञ्च्} verb caus. kunchayati[kunch] curl
कुण्ड n. kuNDa clump
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.