معانی نام سه مغ شرقی که گویا پیشاپیش به دیدار مسیح نوزاد شتافته بودند

معانی نام سه مغ شرقی که گویا پیشاپیش به دیدار مسیح نوزاد شتافته بودند
معانی سامی ملخیور، گسپار و بالتسار را در زبانهای سامی به ترتیب شاه شهر، سرور گنج و خدا شاهی داده است، آورده اند.
متقابلاً در منابع زرتشتی چهار امشاسپند شهریور (در معنی شاه شهر) و بهمن (در معنی سرور دارایی) و خرداد (در معنی شکوهمندی داده شده) و مرداد در هنگام زاده شدن زرتشت حضور دارند.
صحبت از سه مغ شرقی و ستاره زرین در انجیلها نشانگر آن است که مسیحیان روایت منسوب به زرتشت را به عیسی مسیح نسبت داده اند. در اساس این نام و نشان زرتشت (زرتوشترا، ستارهٔ زرین) و مادر او است که با ستاره و امشاسپندان پیوند داشته است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.