معنی خورسان اران و خوراسگان و اورامان

معنی خورسان اران و خوراسگان و اورامان
خورسان شمال ارس را با توجه به اراضی پست گود آن می توان برگرفته از خور(خوار) -اَسنَ به معنی محل گود گرفت.
نام خوراسگان را می توان ترکیب خوراس (خوار و خورش) و پسوند گان گرفت. واژهٔ خوراس بدین شکل در نام میمون آدمخواری به نام مرتی خوراس (آدمخوار) در خبر کتسیاس دیده میشود که هندیها به دربار هخامنشی فرستاده بوده اند. معنی خوراسگان باید محل خوردن شراب (خورآپات، خورآباد، خرابات) بوده باشد. چون نام کهن تر آن را رَشورجی آورده اند که به صورت رَئه- شور-جی معنی جای شراب شکوهمند را می دهد.
نام اورامان را در سنسکریت می توان به صورت اور-رامان به معنی چراگاه آهوان گرفت. چون نام کهن تر آنجا یعنی کارالا نیز در سنسکریت به معنی محل آهوان است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.