اتیمولوژی آخور

اتیمولوژی آخور
آخور به شکل اوستایی اَوَ-خوَر به معنی محل گود و پایین برای خوردن است. در آخور بیشتر علوفه برای خوردن چارپایان می ریزند تا آب. لذا اَوَ (آ) به معنی اوستایی گود و پایین و زیر است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.