اتیمولوژی تاج (تیاگ، تیاج) و تیاره

اتیمولوژی تاج (تیاگ، تیاج) و تیاره
تاج (تیاج) و تیاره (تیج-اره) به معنی برخوردار از تیزی و محکمی و استواری و شکوه بوده اند:
तितिक्षते{तिज्} verb caus. titikSate[tij] bear with firmness
तितिक्षते{तिज्} verb Desid. titikSate[tij] desire to become sharp or firm
तेज m. teja sharpness
तेजस् n. teja[s] vital power
तेजस् n. teja[s] venerable or dignified person
तेजस् n. teja[s] splendour
आर्य m. Arya owner
تاج را به شکل تاگ/تاک به معنی پوشاننده گرفته اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.