معادل آشوری بابلی ایزد هوم و درخت هوم سفید

معادل آشوری بابلی ایزد هوم و درخت هوم سفید

این ایزد و درخت با ایزد هوم و درخت هوم سپید ایرانی همخوانی دارند. از ایزدان بابلی نین گیش زیدا (فرمانروای درخت خوب) با آن قابل قیاس است. ولی نین گیش زیدای بابلی دارای سمبل مار است که ظاهراً در این تصویر غایب است. لذا احتمال دارد منظور نینازو (سرور شفابخش) پدر نین گیش زیدا باشد که او هم خدای گیاهان به شمار می آمده است.

Kan vara en bild av text där det står ”HO ASTONISHING ASSYRIAN LABASTER RELIEF, DATING ASSYRIA.IT PORTRAYSA ASSYRIAN ASSYRIANTREE FERTILITY το REMARKABLE CRAFTSMANSHIP 883-859 BC, ORIGINATES FROM HORNED TREES NG FERTILITY. NREEN ASSYRIANS @AssyriaNews NORTH-W FEATURING GENIE YMBOLIZED CURRENTLY, HOUSED THE BROOKLYN USEUM IN PRIVY YORK.”

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.