معنی کاشغر و کاشان (کارکاشی، ساگ بیت، بیت کاری)

معنی کاشغر و کاشان (کارکاشی، ساگ بیت، بیت کاری)
نظر به واژهٔ کُردی کَر (سنگی) و کلمۀ کاش در کُردی و زبانهای ایرانی شرقی به معنی صخره و سنگ و کلمۀ غَر که در کُردی و کَرَ در ختنی که به معنی پیرامون است، لذا نام شهر کاشغر به معنی محل دارای حصار سنگی است و کار کاشی یعنی نام کهن کاشان به معنی شهر و کلنی سنگی می باشد. چون دو نام باستانی آن بیت کاری و ساگ بیت نیز به همین معنی شهر دارای خانه های سنگی هستند.
کاسپی به معنی سگپرست (سگسار) و کاسی (کاشّی) به معنی پرستندهٔ ایزد نباتات و کاشی به معنی محل خانه های سنگی است. آنهاییکه این ها را به ظاهرشان مطابقت داده اند، از ترکیب تاریخ مدون و تاریخ اساطیری و لغت شناسی استفاده نکرده اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.