مکان سه شهر الیپی

مکان سه شهر الیپی
نام شهر نیسابی به وضوح یادآور نیسایه (محل استراحت کاروان ها، نهاوند) و نام ماروبیشتی (دشت با شکوه، نیستاه) مطابق ماهیدشت و هوباهنا یادآور بیت همبان (محل غارها، کرمانشاه) است.
نام ساگارتی های کهن این نواحی هم به معنی غارنشین است:
स adverb sa possession
गर्त m. garta cave
गर्त m. garta hollow
خود نام الیپی مترادف با گوران به معنی محل اشراف به نظر می رسد:
अलेप adj. alepa pure, clean, noble
गुर adj. gura foremost
गुरु m. guru master
محل این سه شهر در روی نقشه تقریبی است.
File:Map of 5 ellipi provinces.png
You might also like
2 Comments
  1. اریا says

    ☆بیت همبان ☆کامبادان شهری در محدوده کنونی شهر ☆کامیاران است

    1. جواد مفرد کهلان says

      کامیاران با دژ باستانی کیت پات (دژ شادمانی) مطابقت دارد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.