معنی نام شهرهای باستانی سیروان و سیمره در استان ایلام

معنی نام شهرهای باستانی سیروان و سیمره در استان ایلام
نام شهر سیروان که کنار رود بوده است به معنی محل کنار رود است. بنابراین نام روستای سراب کلان کنونی و نام کهنتر ماسبذان (مَس-آپ-ذان، محل آب بزرگ) آنجا با آن مرتبط است:
सिरा f. sirA stream
वन n. vana abode
نام سیمره و نامهای کهن آن ماداکتو (مازَ-کتو) و مهرجان کذگ (مهتر-گان-کذگ) را میشود به معنی محل بزرگ و منبسط گرفت:
स्मेर adj. smera expanded
نام رود سیمره هم به معنی رود گسترده به نظر می رسد:
و این مطابق نام قدیمی آن خواسپ (خو-وس-اپ، دارای آب بسیار) است و با نام قسمت سفلای خود یعنی رود کرخه (عالی) هم همخوانی دارد:
कर्क adj. karka excellent
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.