اتیمولوژی واژۀ سیما

اتیمولوژی واژۀ سیما
سیما ریشه هندواروپایی دارد و با واژه های فارسی دیم (چهره) و دیدن هم ریشه است.
هندواروپایی: dheye (دیدن).
> یونانی: sema (چیزهای دیده شده، نشانه ها)
>> عربی: سیما (نشانه، سنبل)
>>> فارسی: سیما (چهره)
منبع: مسیر اشتقاق لغات فارسی به قلم دکتر علی نورایی.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.