معنی نام سرزمین توله ‌Thule

معنی نام سرزمین توله ‌Thule
نام سرزمین توله را که با کشورهای شمالی Norden (اسکاندیناوی و ایسلند) مطابقت می دهند با واژهٔ شمال برابر می نهند ولی گواهی لغوی برای آن در زبانهای اروپایی نیافته اند. می تواند تلخیص ترکیب tele (توِله، دور) و ile (جزیره) باشد که به وضوح اشاره به جزیرهٔ دوردست ایسلند است.
نامهای توله و اولتیما توله (جزیرهٔ بسیار دوردست) معادل نامهای یونانی و لاتین بوریه (شمال) و هیپر بوریه (بالای شمال) بوده که اینها خود به اسکاندیناوی و نروژ (شمالِ دور)- ایسلند اطلاق می شده اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.