ریشهٔ اوستایی واژه های ناز و نازک و نازنین و نغز

ریشهٔ اوستایی واژه های ناز و نازک و نازنین و نغز
واژهٔ اوستایی نَئِزَ naeza به معنی بی زوری و شوخی در گفتار مأخذ واژه های ناز و نازک و نازنین و نغز در فارسی به نظر می رسد.
واژۀ روسی نیژ-نی یعنی نازک و لطیف نیز از این ریشه است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.