معنی نام کوههای دِنا و دینار

معنی نام کوههای دِنا و دینار
نام کوه دِنا را با شهر باستانی دِهنار که در دامنهٔ آن قرار داشته ربط داده اند. نامهای دِنا و دِهنار یاد آور واژهٔ اوستایی دواننر به معنی مه آلود هستند. نام دینار کوه هم از این واژه گرفته شده است:
حرف ساکن «ر» در آخر دِنا (دِهنار) ساقط شده و در تبدیل حرف «و» به «ه» و «اِ» (ء) و «ی» گفتنی است:
«و» گاه به «ه» بدل شود:
شناو = شناه.
اشناو = اشناه.
«و» گاه بدل از همزهٔ ساکن آید:
جزء = جزو.
جزئی = جزوی:
حجتی بپذیر برهانی ز من زیرا که نیست
آن دبیرستان کلی را جز این جزوی گوا.
ناصرخسرو.
«و» گاه به «ی» بدل شود:
انگور = انگیر. (آنندراج).
انگول = انگیل، (حلقهٔ تکمه و گوی گریبان و انگل مخفف آن).
چربو = چربی.
رهاوی = رهائی. (مقامی از موسیقی).
شنودن = شنیدن.
هنوز = هنیز.
Alla reaktioner:

Zahra Hosni, Shahryar KH och ۱۷ andra

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.