کوتیان، دارندگان توتمهای گراز و سگ وحشی (شیر) بوده اند

کوتیان، دارندگان توتمهای گراز و سگ وحشی (شیر) بوده اند
به نظر می رسد این دو جنگاور گاوسر (گاو سرور, عیلامی) و گراز سر (گراز سرور، کوتی) دارند در حضور کاهنه ای گیاه بدست و کلاه شاخدار، ایزد خورشید را پرستش می کنند:
مار و گاو توتمهای عیلامیان و گراز و شیر توتمهای کوتیان (ماسپیان) بوده اند. مطابق کتاب دانیال نبی تورات اوگبارو (داریوش مادی) فرمانروای کوتیان در بابل دارای دو تا شیر بوده است. نام داریوش مادی (ثروتمند مادی) که پیش از کوروش حکومت کرده در اساس متعلق به آستیاگ (ثروتمند) است ولی نام اوگبارو (هو-گئو-بارو) هم به معنی دارای اموال فراوان (ثروتمند) است:
hva: possessor
gao: cow
वार m. vAra (baru) multitude
چون نام گراز به صورت کیری در منطقه کوتیان و لولوبیان نام خدایگانی بوده است:
किरि m. kiri hog
و نام کوتی معنی پرستندهٔ سگ و سگ وحشی (شیر) و نیز معنی کثیر می داده است:
Kuti: dog
نظر به این که منطقه لکها در عهد باستان کوتی نشین بوده است. لذا نام لک می تواند مترادف کوتی باشد. و نامهای لک و کوتی در معانی صد هزار و کثیر به هم میرسند:
लक्ष n laksha one lakh [100 000]
कूट n. kUTa multitude
کوتیان را در اصل از اقوام قفقازی و برخی مرتبط با هندواروپاییان دانسته اند. واژهٔ سغدی گاپ (شاهزاده) در نام پادشاه کوتی سارلاگاپ دیده میشود. کوتیان در عهد مادها به خاطر نزدیکی زبان تحت نام ماسپیان (دارندگان سگان بزرگ) از جمله قبایل پارسی به شمار آمدند، به نظر می رسد لک ها اولاد کوتیان (ماسپیان) و کلهرها اولاد لولوبی ها و گورانها اولاد بودیان (ساگارتیان) باشند.
Kan vara en bild av text

 

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.