معنی سودیان/تساودیاتسیها، پاوسیکیان/ارانیها، کنگرلوها، گرگرها، گاردمانها و سیلوها در اران

معنی سودیان/تساودیاتسیها، پاوسیکیان/ارانیها، کنگرلوها، گرگرها، گاردمانها و سیلوها در اران
نام سودیان مترادف نام هوتخشان شاهنامه (صنعتگران، استادکاران) است که یاد آور نام استاجلوهای اران (استاذلو) و تساودیاتسی خبر موسی خورنی است:
सुधी adj. sudhi wise
نام تساودیاتسی را هم می توان به معنی استادکاران معنی نمود:
tashaya: to produce
ध्यात adj. dhyAta thought of
پاوسیکیان در معنی پایندگان آتش، قبیلهٔ مؤبدان در نزد خود ارانیها (منسوبین آتش، اودیها/اوتیها) بوده اند. به نظر می رسد ایل پازوکی در ایران و آذربایجان و ترکیه بازماندگانی از ایشان باشند:
पा adj. pA(y) protecting
शिखिन् m. sikhin having flame
शिखा f. sikhA flame
हर m. hara (Ara) fire
उद्दाह m. uddAha fire
نامهای کنگرلو و گرگر به معانی شخم زنان (نسودی های شاهنامه) و دارندگان جام (اسکیث) به نظر می رسند:
गर्गरी f. gargari water-jar
نام گاردمان به صورت گرِذَ-مان به معنی غارنشین یاد آور نام داریتیان منابع یونانی است:
दरी f. dari cave
iti: live
نام سیلوها در معنی مردان نیزه دار مطابق نیساریان شاهنامه (نیزه وران) است:
शल्य n. salya spear
Ava (अव).—Favour
نام کادوسیان و موخها (مغهای اران) هم در شاهنامه با کاتوزیان عابد کوه نشین جایگزین گردیده اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.