اروپا نام باستانی اوکراین بوده است

اروپا نام باستانی اوکراین بوده است
معنی نام اروپا بنا به منابع هندوایرانی و یونانی:
نام اروپا به لغت سنسکریت و یونانی به معنی محل ارابه و محل دارندهٔ گشتاور خوب (ایو-روپه، ارابه) است. نام آنجا در نامهای اوستایی خونیرث (محل ارابه های با شکوه) و تخموروپه (آرپوکسائیس سکاها، تهمورث، پهلوان سرزمین ارابه) نیز مستتر است:
आरोप्य indecl. Aropya having made to mount [horse, chariot, bus, etc]
सु- prefix su- (hau, eu) good.
आरोप m. Aropa (arbά, Ροπή) rhetorical figure super-imposition
نام اروپا را در ترکیب eury-ope به معنی دارای پیشانی بلند نام ملکه ای فینیقی شمرده اند. ولی این نام در ترکیب eu-rope به معنی گشتاور نیک (ارابۀ خوب) است که با واژۀ ارابۀ فارسی (آ-رَئوه اوستایی یعنی بسیار آسان رانده شونده) همخوانی دارد و به نظر می رسد نامی بر منطقۀ تاورهای کهن و کُل اوکراین (روتِن های کنونی اوکراین) بوده است که نامهایش معنی گردنده و چرخنده (چرخ و ارابه) را می دهند. در اساطیر سکایی تبر زرین سمبل تاورها از تبار روتن ها آمده است.
نام فینیقیه که موطن الهه اوروپا (ایفی ژنی) به شمار آمده در اساس فونیکیه بوده است به معنی سرزمین قربانی کردن که مترادف معنی اوستایی تَئوروَ (تائور) به معنی آسیب رساندن است که ریشهٔ نام تَوَر (تبر) هم است که در اساطیر سکایی به همراه گاو آهن و قید و پیاله، ابزار زرین آسمانی سکاها به شمار رفته است. چون هرودوت در مورد خشونت در نزد تائورها می نویسد: «عادات تائورها چنین است: ربّه النوعی را می پرستند که به عقیدهٔ آنها لمس نشده است و او را ایفی ژنی (زن نیرومند آبها) دختر آگاممنون می دانند و هر یونانی را که در دریا اسیر کنند، یا کشتی او بشکند و خود او به ساحل افتد، برای این ربّه النوع قربانی می کنند، بدین ترتیب، که چماقی سر او می کوبند. و بعد سر او را از بدن جدا کرده و جسدش را از کوه به زیر افکنده، سرش به نوک میخ چوبین می زنند. هر دشمن که به چنگ آنها بیفتد، سرش را ریز ریز می کنند، بعد هر یک از آنها قطعه ای را به خانهٔ خود برده، به دودکش بخاری خانه اش نصب می کند و عقیده دارد که این قطعه در هوا خانه را محفوظ می دارد. گذران تائورها از غارت و جنگ است.»
ولی تائور در زبان سکاها که با زبان سنسکریت قرابت نزدیک داشته معنی شتابنده (چرخ و گاری) نیز می داده است که این هیئت مترادف نام روتِن و هیئت اصلی نام اوکراین است:
त्वरा f. tvarA hurry
त्वरा f. tvarA speed
بر این اساس نام اوستایی سرزمین سکاهای اروپایی یعنی توران به معنی سرزمین چرخ و ارابه بوده است. حتی نظر به واژهٔ اوستایی سَچ (روان شدن، سَک- در آذری) نام سکائیه نیز معنی سرزمین چرخ و ارابه را می داده است. قبلاً هم واژهٔ فارسی سکا (saka) را، مشتق از ریشه باستانی sak*، به معنی «رفتن، گشتن، گردیدن» گرفته اند. از سوی دیگر پارتهای سکایی تبار فلات ایران را به معنی نام موطن سابق خود (توران، اروپا) خونیرث (سرزمین ارابه های درخشان) نامیده اند که در اوستا ثبت شده است.
نظر به معنی نام الههٔ تائوری ایفی ژن (الههٔ نیرومند آبها) او با اردویسور اناهیتَ (الههٔ نیرومند و پاک آبهای بالنده) و اوروپه (اورو-آپه، در معنی اوستایی [الههٔ] آبهای گسترده) یکی است. مطابق اساطیر یونانی اوروپه از راه دریا با مرکب گاونر سواریش (تور) ربوده شد:
अप्य adj. apya coming from water
जनी f. jani woman
“Iphigenia” means “strong-born,” (strong-woman)
ریشهٔ هندواروپایی نام روتِن (سرزمین چرخ، اوکراین)
نامهای اوکراین و روتن در اصل مترادف نام تائوریه به معنی سرزمین چرخ و گاری بوده اند‌:
ریشهٔ سکایی اصلی اوکراین:
वाहिक m. vAhika (uika) car or vehicle drawn by oxen
लयन n. layana (rayana) place of rest
rayon: area
نام اوکراین (اویکراین) بعداً در زبانهای اسلاوی تلخیص یافته و بدین صورت در آمده و به معنی سرزمین کناری گرفته شده است. چون آنجا در نزد وایکینگها اوت گورد (باغ بیرونی) خوانده شده است. در مقابل آسه گورد (باغ خدایان، روسیه) که محل استقرار خود وایکینگهای سوئدی بوده است.
ریشهٔ اصلی نام روتِن:
rotary (adj.)
۱۷۳۱, from Medieval Latin rotarius “pertaining to wheels,” from Latin rota “a wheel, a potter’s wheel; wheel for torture,” from PIE root *ret- “to run, to turn, to roll” (source also of Sanskrit rathah “car, chariot;” Avestan ratho; Lithuanian ratas “wheel,” ritu “I roll;” Old Irish roth, Welsh rhod “carriage wheel”). The root also forms the common West Germanic word for “wheel” (originally “spoked wheel”): Old High German rad, German Rad, Dutch rad, Old Frisian reth, Old Saxon rath.
بنابراین از آرپوکسائیس (پادشاه سرزمین ارابه) اساطیری سکاها که نامش در اوستا تخموروپه (پهلوان سرزمین ارابه، تهمورث) آمده و بر مردم تراسپی (اسب پرور، روس) و کاتیار (شمشیرزن، مجار) فرمان می رانده است، پادشاه مردم سکایی اوکراین منظور بوده است که هرودوت ضمن اسطورهٔ سکایی دیگر نام وی را گلْن (دارای دژ مدور) آورده که با نام شهر کیف (پایتخت) مطابق میگردد:
काय m. kAya capital, king
Slavic possessive suffix -ev (meaning belonging to)
نامهای برادر کوچک وی کولاکسائیس (پادشاه قبایل) و اسکیث (اسکولاو، جام) آمده و پادشاه تمامی سکاها به شمار رفته است.
نامهای برادر بزرگتر لیپوکسائیس (پادشاه مردم خالکوبی شده) و آگاتیرسی (که سنت خالکوبی داشته اند) و در سمت ملداوی و رومانی بوده اند و مردم تحت فرمان او ائوکاتها (کسانی که خانه های خوب دارند= بوهمیان) و ابزار طلایی او یوغ طلایی (نماد لهستانی ها) و طناب (نماد تراکیائیها) بوده اند:
लेप m. lepa spot
लिप m. lipa smearing
khshais: king
अङ्क m. aGka spot
तृषा f. tRSA strong desire
File:Rembrandt Harmensz. van Rijn - The Abduction of Europa - Google Art Project.jpg - Wikipedia
EN.M.WIKIPEDIA.ORG
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.