معنی نام نیاسر

معنی نام نیاسر
نام کهن نیان متعلق به نیاسر بدین شکل خود به معنی محل پایین چشمه (نی-یئون اوستایی) است:
योनि m.f. yoni fountain
و نیاستر یعنی نام قدیمی دیگر نیاسر می تواند به معنی محل واقع در پای آب چشمه باشد (نی- آو-ایستر). خود نیاسر به صورت نی- آو-سار نیز به همین معنی محل پای چشمهٔ آب است.
به نظر می رسد روستاهایی که در کردستان به اسم نوه سار هستند به همین معنی محل پای آب چشمه (نی آوَ سار) باشند. توضیحات کتاب تاریخ قم هم مؤید این نظر است:
”چون اردشیر بابکان به چشمه نیاستر رسید آن چشمه را دید که آب از سر آن کوه می جوشید و به دامن آن فرو می ریخت پس چون بسیاری از آن آب پدید آمد و آن موضع را بغایت خوش یافت بفرمود تا بدان موضع نزول کردند.“
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.