برخی نامهای باستانی ثبت شده در تورات

برخی نامهای باستانی ثبت شده در تورات
مطابق داستانهای تورات چهار پادشاه یعنی امرافل ‌پادشاه ‌بابل‌ (شِنعار)، اریوک‌ پادشاه‌ الاسار، کدرلاعمر پادشاه‌ عیلام ‌و تدعال‌ ملک ‌امتها، رفتند تا با پنج‌ پادشاه‌ دیگر در سمت بحرالمیت جنگ کنند.
تدعال پادشاه امتها در تورات همان توتهال از پادشاهان هیتی است. آریوک پادشاه الاسار همان اریک دَن ایلی از پادشاهان آشور و امرافل پادشاه شِنعار (سومر و اکد) همان حمورابی و کدرلاعمر پادشاه عیلام همان کودورکوکومل کشور گشای عیلامی عهد دیرین است.
همینقدر که نامهای مهمی از دولتهای اقوام مهم غرب خاورمیانهٔ باستان را ثبت کرده اند، ارزشمند است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.