معنی ماریا (مریم)

معنی ماریا (مریم)
«نزدیک صلیب عیسی، مادر او (مریم) و خواهر مادرش، و نیز مریم زنِ کلوپاس و مریم مجدلیه ایستاده بودند» (یوحنا ۱۹‏:‏۲۵).
این نشانگر آن است که نام ماریا (مریم) به معنی آرامی آن، قدیسه در نظر گرفته میشده است.
دلیل سه ماریا/مریم نامیده شدن این زنان بر پای صلیب عیسی آن است که این نام آرامی به معنی قدیسه گرفته میشده است. زبانی که عیسی مسیح نیز گاهی بدان تکلم میکرد. ماریا/مریم به لغت عبری نبوده است که در آن به معنی تلخ است. چون در اساس اسطورهٔ اصلی دو بعلات (الهه)، اینانا (الههٔ آسمانی) و گشتی نانا (الههٔ سرسبزی) نهفته اند که هنگام به قتل رسیدن ایزد میرنده و بازگشت کننده تموز/آدونیس حضور دارند.
Kan vara en bild av 2 personer
Alla reaktioner:

Behrouz Jamshidian, Zahra Hosni och ۲۴ andra

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.