معنی نام لُر

معنی نام لُر
مطابقت نام کاسیان و بوسیان مادی با لُرها:
واژهٔ لُر به صورت لُ-رَ (دارای بُرندگی، دارای نیش بُرنده، گراز) می تواند ترجمهٔ نام کاس (گراز) در نام کاسیان (دارندگان توتم گراز) و بهوسو (گراز) در نام بوسیان مادی اسلاف لُرها باشد:
kas: hog
बहुसु m. bahusu hog
Lu (लु). —m. (-luḥ) Cutting, lopping, shearing, reaping, &c. E. lū to cut, aff.
Ra (र).—(—°) possessing, having.
Lūra (लूर) in the Prakrit language is related to the Sanskrit word: Chid.
Chid (छिद्).—۷ U. (chinatti, chinte, ciccheda, acchidat, acchaitsīt, acchitta, chettum, chinna)
۱) To cut, cut or lop off, hew, mow, tear, pierce, break asunder, rend, split, divide;
معضل نام های ستروخاتیان و بودیان و بوسیانِ اتحادیهٔ قبایل ماد
مشخص کردن معنی و نام و نشان این سه قبیله کار ساده ای نیست و معانی لغوی اوستایی و سنسکریتی آنان نتایج متفاوتی را به بار می آورد. از این میان به نظر می رسد منظور از ستروخاتیان (دارندگان کلاهخود بلند یا بلند سخن گویندگان) قبایل سکایی، به ویژه کیمریان نواحی کُرد نشین باشند که هم دارندگان کلاهخود دراز بوده و هم به قول تورات همراه با آواز خود طغیان می کرده اند و منظور از بودیان (به ظاهر یعنی دانایان یا دارندگان سگان) مُرَکب از مردم ساگارتی (استادان کنده کاری، گوران) و کوتی (لَک، کُرد) باشند.
نام بودیان در اساس می تواند به معنی مردم منطقهٔ جنگلی باشد چون نام بودیان مادی را با نام ناحیهٔ بودائوا (محل جنگلی) ربط داده اند که با نام نواحی شهرزور (شیه-رزوره، منطقهٔ جنگلی= حلوان) همخوانی دارد و در اوستا تحت نامهای جنگل آریائیان و جنگل سپید محل نبرد کیخسرو (کیاخسار مادی) و اَئوروَ سارَ (ساراک پادشاه آشور) یاد شده است:
भवति{भू} verb 1 bhavati[bhU] become
दव m. dava forest
و نام بوسیان (در معنی دارندگان توتم گراز) متعلق به کاسیان (منسوبین به گراز) به نظر می آید:
बहुसु m. bahusu hog
kasi: associated with hog
نام قوم باستانی دیگر این مناطق یعنی لولوبی (لولو-پی) در معنی پرورش دهندگان گاومیش مترادف قوم کُرد کَلهُر (کَل-هَئورو) حالیه است:
लुलाय m. lulAya buffalo
पयते {पी} verb 1 payate {pi} increase
به نظر می رسد نام گوتیان (مردم دارندهٔ گاومیش) که با کوتیان (مردم دارندهٔ سگ) مشتبه و یکی گرفته شده است، در اساس متعلق به لولوبیان (نیاکان کلهرها) بوده است:
घोटकारि m. ghoTakAri buffalo
गोता f. gotA cow
आकर adj. Akara excellent
गो f. go cow
महिष m. mahisha buffalo
महिष adj. mahisha great
कलुष m. kalusha buffalo
कल्य adj. kalya strong
ईश adj. isha owning
سیگیل باستانی عهد نامهٔ اتحاد مردم گراز سرور (کاسیان) با مردم گاو و مار سرور (عیلامیان) را نشان میدهد شیرهای بالدار می توانند سمیل کوتیان/ماسپیان پارسی و عیلامی (دارندگان سگان بزرگ، شیران) باشند که هم در سمت کاسیان و هم در سمت عیلامیان حضور داشته اند.
Kan vara en bild av text
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.