معنی نام کُرد

معنی نام کُرد
به نظر می رسد نام کُرد بیش از دو مأخذ داشته است، چون علاوه بر اینکه «توتم مار» و چوپان را می توان معانی نام کُرد گرفت، آن معنی دلیر و نیرومند نیز می داده است. فردوسی بزرگ نام و نشان کُردان را با چوپانی و ماران اژی دهاک (مار افعی) ربط داده است و بی شک نام کُرد در پارسی میانه و سنسکریت این معانی را می داده است:
कूर्द m. kUrda jump (snake)
गूर्द m. gUrda jump (snake)
نام کیمریان کهن کردستان را می توان به معنی گرامی دارندگان “مار= کشنده” یا شاهماران (شاماران) گرفت که اسطورهٔ کُردی آن معروف است. بنا به هرودوت سکاها/کیمریان نسب خود را به الههٔ نیمه مار نیمه انسان می رساندند. در اوستا از ایشان تحت نام تورانیان فریان (دوستان سکایی) و خاندان دلیر ویسه (مار سمّی) و نزد هردوت به نام ستروخات (بلند سخن گویندگان یا دارندگان کلاهخود بلند) از اعضای اتحادیهٔ مادها یاد شده است.
Ingen fotobeskrivning tillgänglig.
Alla reaktioner:

Zahra Hosni, Aryan Foroutan och ۲ andra

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.