اتیمولوژی هوره (حلیم) و هریسه

اتیمولوژی هوره (حلیم) و هریسه
در آذری به حلیم (غذای ملایم طبع)، هورّه می گوییم. این واژه از هَئورُوَ اوستایی به معنی رسا و آرام و آسان به نظر می رسد، چون اثر آن به معنی خبازی در فرهنگ نامه ها بر جای مانده است:
هوره. [] (اِ) اسم فارسی خبازی است. (مخزن الادویه).
هوره در آش هوره بهبهان و غذای-آش هله هوله هم به وضوح باقی مانده است. خود حلیم می تواند جایگزین هولومَ (بر گرفته از هئورُوَ) شده باشد.
با توجه به واژهٔ اوستایی هَرِث (پروراندن و خوراک دادن)، هریسه به معنی خوراک پرورده شده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.