نام قبیلهٔ اسکیل مجارستان متعلق به اسکیتان بوده است

نام قبیلهٔ اسکیل مجارستان متعلق به اسکیتان بوده است:
[E]Skyth: (bowl) in greece
[E]Skora (skola, bowl) in persian
[E] Skål (skol, bowl) in german
هرودوت و ابن فضلان نام پادشان اساطیری اسکیتان (دارندگان جام) را شاه اسکول (جام شاه، جمشید) آورده اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.