آغ گنبد محل جزیرهٔ تلا در دریاچهٔ ارومیه

آغ گنبد محل جزیرهٔ تلا در دریاچهٔ ارومیه
چنانکه در هرمزگان و خوزستان تلاو و شاهی (معرب چاهی) به معانی چاه آب و منسوب به چاه آب می باشند. اینجا نیز نام تلا و جزیرهٔ شاهی به معنی جزیرهٔ دارای چاه بوده اند. چون در مورد آثار باستانی آغ گنبد جزیرهٔ شاهی گفته شده است:
١- طویله سنگی که دارای آخور و قسمتهای مختلف مورد نیاز ساکنان بوده است. ٢- زیرزمینی که در دل سنگ و صخره کوهستانی کنده شده، احتمالا زندان نیز بوده است. ٣- در آنجا چاهی است که آب دارد ولی عمق آن معلوم نیست:
तल n. tala bottom
साधु indecl. sAdhu (shahu) well
ابوالفدا دریاچهٔ ارومیه را «بحیره تلا» ضبط کرده، دژی را نیز بر کوهی در این دریاچه به همان نام نامیده، و مدعی شده‌است که هلاکو اموال خود را در آن دژ نهاده بود.
طبری از دژ نام برده، و نوشته‌است که محمد بن بعیث در ۲۲۰ق به دژی در میان این دریاچه که شاهی نامیده می‌شد، رفت.
پورداود می‌نویسد که این دریاچه را گاه به نام یکی از جزیره‌های بزرگ کوهستانی آن که «شاهی» نام دارد، دریاچهٔ شاهی خوانند. یاقوت در معجم البلدان از دژ تلا (طلا) یاد کرده، ناگزیر در یکی از جزایر آن، جزیرهٔ شاهی کنونی و آغ گنبد آن مراد می باشد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.