مطابقت پسران کولاکسائیس با پسران فریدون (کوروش)

مطابقت پسران کولاکسائیس با پسران فریدون (کوروش)
هرودوت از سه پسر کولاکسائیس (جمشید) که نامهای نیاکان قبیله ای سه طایفه سکایی و سرمتی در شرق ساکاییان شمال قفقاز بوده اند، نام نبرده است. ولی به احتمال زیاد این سه همان سلم و تور و ایرج بوده اند که در شاهنامه فرزندان دختران جمشید (کولاکسائیس) از فریدون پیشدادی (کوروش) به شمار رفته اند. سلم بی شک منظور همان سئورومات (دارندهٔ توتم مار) است و تور (دارندهٔ توتم بزکوهی نیرومند) نشانگر ماساگتهای دارندهٔ توتم گوزن است و ایرج نشانگر توتم شیر قبیلهٔ سکایی و پارسی سغد یعنی دروپیکیان/دربیکان، همان سکاییان شراب برگ هئومه است. جمع توتمهای شیر، بزکوهی و مار این سکاییان در نزد یونانیان تحت موجود اسطوره ای شیمریا و نزد گرجیها کوروشا آمده است که این در نزد ایرانیان با کوروش (فریدون) جایگزین شده است:
सुराf. saurA snake, मत adj. mata believed
तुर adj. tura strong [wild goat]
हीर m. hira (iraj) lion
द्रव m. drava (darbik) essence
तत्त्व n. tat[tva] essence
तेजस् n. teja[s] essence
خود نام سغد می تواند معادل ایرج به معنی دارندهٔ توتم شیر (یا به قول سکاها سگبالدار) باشد‌:
सुगन्धि m. sug[an]dhi lion
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.