اتیمولوژی نهنگ و خر سه پای اساطیری

اتیمولوژی نهنگ و خر سه پای اساطیری
نام نهنگ به معنی کُشنده است:
निहन् Nihan-. —to kill
نام خر سه پای اساطیری دریاها به صورت خر سپا به معنی موجود خشن عظیم الجثهٔ اقیانوسها نامی ایرانی بر وال بوده است:
چون طبق کتاب پهلوی بندهشن “عنبر نیز، پیداست که سرگین خر سه ‌پا است”. عنوان «سه پا» در اساس sphAy (عظیم الجثه) بوده است.
खर khara (“rough”).
स्फायते {स्फाय्} verb sphAyate {sphAy} expand.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.