معنی کنارنگ

معنی کنارنگ
نام مقام کنار-اَنگ/کُنار-اَنگ عهد ساسانی به معنی مرزبان ترکیب کَنار-اَنگ (نشان) یا رنگ (عرصه)، در مجموع یعنی مسئول نشان مرزی به نظر می رسد. در حدود العالم، کنارنگان ملوک الاطراف خوانده شده اند.
چون در کتیبهٔ سرخ کتل، کنارنگ به صورت کرال رنگو (مسئول منطقهٔ شیار مرزی، مرزبان) آمده است:
कराल adj. karAla gaping
रङ्ग m. ranga arena
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.