محل شهرکهای آذربایجانی سندبابا، سابرخاست و رسیه

محل شهرکهای آذربایجانی سندبابا، سابرخاست و رسیه
نام شهرکهای سندبابا، سابرخاست (محل آرمیدن شاهزاده) و رسیه در آذربایجان عهد اعراب یادآور قصبه های کنونی سرند، شبستر (بستر شاه) و رضی هستند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.