مطابقت شهرهای سوبی و سلق کهن با سابلاخ (مهاباد) و سردشت

مطابقت شهرهای سوبی و سلق کهن با سابلاخ (مهاباد) و سردشت
به نظر می رسد نام شهر کهن سوبی (سودمند) در عهد مانناها و سلق منابع عهد اعراب (جایگاه زیبا) همان ساولاخ (سابلاخ، محل سودمند، مهاباد) و سردشت (سرگ دژ, نیزارو، محل نیزاری) حالیه باشند.
مینورسکی از یک سلق (محل نیزاری) در سمت ساولاخ و از یک سلق دیگر در سمت مرزی یاد می کند. سلق اول مطابق خود ساولاخ (محل سود) است و سلق دوم مطابق سردشت (سرگ دژ):
शल m. sala spear
احتمال دارد نام گذرگاه اوستایی خشترو سوکَ (کشور سود و سعادت) در جوار ایرانویح (بین کوه سهند و شهر شیز[کنگ دژ افراسیاب] و دریاچهٔ ارومیه) مربوط به ناحیهٔ مهاباد باشد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.