معنی نام شیراز

معنی نام شیراز
منیش توزو (٢٢۵۵-٢٢۶٩ پیش از میلاد) پسر سارگون اکدی به همراه انشان از شیریکوم نام می برد که وی آنها را فتح کرده است این نام در معنی محل نیایشگاه یاد آور نام شیراز است:
Shi: place
ऋक्व adj. Rkva(m) praising
در نقشه های بطلمیوسی هم در جای شیراز شهری به نام آربوا (پرستشگاه) دیده میشود:
अर्ह n. arha worship, भवति verb 1 bhavati {bhU} happen
بر این اساس نام کهن تیرازیش (محل راز و نیاز) هم که با شیراز مطابقت داده شده است می تواند نام قدیمی دیگر آنجا بوده باشد:
तिरस् adverb tiras secretly, ईषतिverb ishati {esh} request
shi-raz: place of worship
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.