معنی نامِ اسفانبرِ تیسفون

معنی نامِ اسفانبرِ تیسفون
این نام به صورت سپانوَر به معنی محل سوگند مترادف نام یونانی تیسفون (محل دادخواهی از قتل، دادگاه) است. گر چه اسپِن اوستایی معنی فراوانی و رفاه می دهد:
शपन n. sapana oath
بی جهت نیست خاقانی در شعر خود در بارهٔ ایوان مداین به بارگه داد بودن آنجا اشاره می کند:
ما بارگهِ دادیم این رفت ستم بر ما
بر قصرِ ستمکاران تا خود چه رسد خِذلان
اسفانبر. [ اَ فام ْ ب َ / اَ ن ِ ب َ] ( اِخ ) اَسبانبر. اَسپانبر. اسفانور. شهری است که انوشیروان بناکرده و طاق کسری در آنجاست. ( برهان قاطع ). یکی از هفت شهر مدائن کسری در عراق و اصل آن اسبابور بود پس معرب کردند و اسبانبر گفتند. ( معجم البلدان ) ( مرآت البلدان ج ۱ ص ۳۸ ). رجوع به اسپانبر شود.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.