ریشهٔ هندوایرانی واژه های غَم و ملات که عربی گمان میشوند

ریشهٔ هندوایرانی واژه های غَم و ملات که عربی گمان میشوند
غم می تواند از گذَم (گَئَم) اوستایی به معنی مربوط به ناخوشی اخذ شده باشد. واژهٔ غم در قاموس قرآن مذکور نیست:
गद m. gada (gadham, ghaem) sickness
ملات را هم در سنسکریت می توان به معنی نگهدارنده و محافظ گرفت:
मलते{मल्} verb malate[mal] hold
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.