قلعه ایرج ورامین همان دژ خاراکس باستانی است

قلعه ایرج ورامین همان دژ خاراکس باستانی است
دژ خاراکس (خاراک، دژ سترگ) در ایالت رغه (ری) می تواند همان دژ خشتی قلعه ایرج ورامین باشد. چه این نام می توانست به صور هاراک و آراگ هم تلفظ گردد که این صورت متأخر یعنی آراگ می توانست تبدیل به ایرج گردد:
Greek Χάραξ, literally means “palisaded fort”.
غالباً به سهو دژ خاراکس (قلعه ایرج) را با شهر خوارنه (درخشان، خوار، گرمسار) در شرق آن یکی گرفته اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.