معنی نام شهرک رضی

معنی نام شهرک رضی
ظاهراً نام این شهر را که در ۴۴ کیلومتری شمال اردبیل واقع شده است، مقدسی از جغرافی نویسان عهد اعراب به صورت رسبه (رسیه، اگر غلط املایی نباشد) ثبت کرده است ولی بیشتر محتمل است این نام تحریف شدهٔ فراسپَ= تخت سلیمان، شیز باشد نام رضی را می توان به معنی رسا باشنده و برازنده (رثَوَ-بی اوستایی) گرفت. تشابه ظاهری و معنی لغوی دو دلیل آن هستند. ث اوستایی در فارسی و عربی به س و ض بدل شود:
रसवत् adj. rasava[t] graceful
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.