معنی مازنی دئو اوستا

معنی مازنی دئو اوستا
تصویر الههٔ پلنگ سر و تن زن و پایین تنه اژدهای جام زرین مارلیک معلوم می دارد منظور از ماز(مَز)- زنی – دئو پرستندگان این دیو زن بزرگ بوده است که در هفتخوان رستم در مازندران به صور دیو سفید، زن جادو و اژدها ظاهر میشود.
راز تاریخی هفتخوان رستم در مازندران:
خشتریتی فرمانروای کارکاشی (کاشان) به همراه سه برادر خود که در نقاط دیگر ماد حکومت می کردند علیه اسرحدون پادشاه آشور قیام نمود و متفقین آنها سکاها و کیمریان بودند. اسرحدون با پارتاتوا رهبر سکاها صلح و دوستی برقرار کرد و به ماد حمله نمود. خشتریتی از پیش اسرحدون به شهر آمل مازندران رفت و دور آن حصار کشید. آشوریها سیلخازی (تپه سیلک کاشان) را خراب کرده و برگشتند. بعد از اسرحدون پسرش آشوربانیپال در آغاز سلطنت خویش یک لشکر به سرکردگی رئیس رئیسان شانابوشو، برای تسلیم و مذاکرات صلح به زیر حصار شهر آمل فرستاد که خشتریتی و آترادات پیشوای آماردان ایشان را تارومار کردند و ماد مستقل شد. خشتریتی مطابق کیکاوس و آترادات مطابق رستم هفتخوان مازندران است.
Kan vara en bild av mässing
Alla reaktioner:

Zahra Hosni, Farshid Parsai och ۴۰ andra

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.