گور دختر استان بوشهر، مقبرهٔ کوروش جوان

گور دختر استان بوشهر، مقبرهٔ کوروش جوان
شاپور شهبازی باستانشناس به درستی این گور را به سبب جایگاه دور افتادهٔ آن و شباهتش به آرامگاه کوروش متعلق به کوروش جوان دانسته است که مادرش پروشات برای وی در دور دست ساخته است تا از دید برادر و قاتلش اردشیر دوم به دور باشد. احتمال دارد این دخمه محل تابوت خود پروشات هم باشد که از مرگ پسر جوانش متأثر بوده است.
Ingen fotobeskrivning tillgänglig.
Alla reaktioner:

Mohammad Livani, Behrouz Jamshidian och ۵۲ andra

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.