نامهای کهن اردبیل (روتو مانی، ارت وَت، باذان فیروز، دژ وهو-من و اردبیل) جملگی به معنی شهر ثروت هستند

نامهای کهن اردبیل (روتو مانی، ارت وَت، باذان فیروز، دژ وهو-من و اردبیل) جملگی به معنی شهر ثروت هستند:
ऋत n. Rta wealth
वन n. vana (mAna) abode
Artha (अर्थ, “wealth”)
vat (vant): possessing
Bazan: fortress
paya-rodh: plenty of food
वसु n. vasu (vahu) property
वन n. vana (mAna) abode
Artha (अर्थ, “wealth”)
bil: city
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.