ستوان

ستوان
این واژهٔ ساختهٔ فرهنگستان را از جمله استاد پورداود مورد انتقاد قرار داده ولی در فرهنگ واژه های اوستایی احسان بهرامی واژهٔ ستویی stoi از یسنا به معنی پایدار (استوار) آمده است که در جهت درستی آن است:
स्थ adj. stha standing
پسوند ان در پهلوی از جمله علامت صفت فاعلی است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.