مطابقت قره ضیاالدین با قلعه زینتای باستانی

مطابقت قره ضیاالدین با قلعه زینتای باستانی
قلعه زنثه یا زنتا یا زینتا (یعنی قلعهٔ زایایی) یکی از مهمترین دژهای نظامی ایران در دوره باستان، خصوصاً در دوره ساسانیان بوده است. از نظر جغرافیایی محل آن در شمال خوی واقع بوده است. این قلعه از نظر حفظ آذربایجان در مقابل هجوم رومیها و از جهت نظامی بسیار پرارزش بوده و رومی ها همواره در طول جنگهای خود با ایرانیان می کوشیدند این قلعه را به تصرف درآورند. (غلامحسین مقتدر: جنگهای هفتصد ساله ایران و روم صفحات ۷۴ و ۷۵).
شهر قره ضیاالدین به وضوح حاوی نام و نشان قلعه زینتای باستانی (قلعه زایایی-دان) است
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.