ریشه های سنسکریتی رقص و فرخشیدن

ریشه های سنسکریتی رقص و فرخشیدن
در مورد رقص این واژهٔ سنسکریت قابل توجه است:
राग m. rAga[s] harmony
در مورد فرخشیدن فرهنگنامه های فارسی به معنی رقصیدن هم، آن بر گرفته از پرکش سنسکریت، یعنی طراوت و شادابی به نظر می رسد:
पृक्ष् f. pRksh refreshment
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.