محل دو شهر باستانی آذریجانی زراوند و هیر

محل دو شهر باستانی آذریجانی زراوند و هیر
نام دو شهر باستانی زراوند (دارای سرما) و هیر (ثروتمند) که در آذربایجان و جوار فلات آناتولی بوده اند، مربوط به سلماس (سیمباسه، بسیار سرد) و خوی (هوی، ثروتمند) هستند:
शिशिर adj. zizira cold
hava: wealth
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.