معنی پایتاکاران/بیلقان در اران

معنی پایتاکاران/بیلقان در اران
این هر دو نام به معنی محل چشمهٔ بزرگ می باشند:
پایتاکاران: پئیتی (بزرگ، سرور)- کا (چشمه)- ران (جا).
بیلقان: بیل (چشمهٔ بزرگ)- قان (گان).
در این رابطه نام اردبیل را هم میشود محل چشمهٔ بزرگ مقدس (سرئین= چشمهٔ زیبای ناهید) معنی نمود.
आर्थ adj. Artha honourable
ल n. bila opening, fountain
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.