نام زُروان (پیر) در معنی شیر جنگل

نام زُروان (پیر) در معنی شیر جنگل
چون سر زُروان (زَئوروَ-ان، پیر) به سان سر شیر تصور میگردیده است:
शुर m. zura lion
वन n. vana forest
Kan vara en teckning
Alla reaktioner:

Zahra Hosni, Samad Tiemori och ۲۶ andra

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.