اتیمولوژی محتمل تَک

اتیمولوژی محتمل تَک
تَک به صورت تَ-اِکَ در سنسکریت معنی واحد شدن میدهد:
Ta (त): become
एक adj. eka one
ولی بیشتر محتمل است که تک مقلوب یک-تا بوده باشد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.