معنی جرپادگان (گلپایگان)

معنی جرپادگان (گلپایگان)
نام جرپادگان (گلپایگان) به معنی منطقهٔ آبشار به نظر می رسد. در مرکز شهر گلپایگان خیابانی به نام آبشار وجود دارد:
झर m. jhara waterfall
पथक n. pathaka district
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.